توضیحات محصول

ابتدای مقاله:
بحث هایی که به دنبال می‏ آید، شکل تک اندیشه‏ هایی است که نخستین‏ بار در کتابم با عنوان فراسوی اصل لذت (۱۹۲۰) مطرح کردم و همان‏گونه که در آنجا اشاره شد، نگرش من‏ نوعی کنجکاوی نیک خواهانه بود. در صفحاتی که به دنبال می‏آید، این اندیشه‏ ها را به حقایق‏ گوناگونی در مشاهدات تحلیلی ربط داده و کوشیده‏ ام از پیوند آنها به نتایج جدیدی برسم. البته در نوشتهء حاضر مفاهیم جدیدی از زیست‏ شناسی به وام نگرفته‏ ام و به همین سبب، این اثر در مقایسه با فراسوی اصل لذت، قرابت بیشتری با روانکاوی دارد. در اینجا اندیشه‏ های گوناگون‏ بیش از آنکه مورد تأمل قرار گیرند با یکدیگر ترکیب شده‏ اند و این حکایت از هدفی بلندپروازانه‏ دارد.