توضیحات محصول

از این فایل می توان برای ارائه در کلاس، سخنرانی ها و همچنین به صورت آموزشی در حوزه رشته مشاوره و روانشناسی و علوم تربیتی استفاده کرد.

رئوس مطالب این فایل عبارت اند از:

  • ضرورت مشاوره
  • تعریف مشاوره
  • اهداف مشاوره
  • و…