توضیحات محصول

از این فایل می توان برای ارائه در کلاس، سخنرانی ها و همچنین به صورت آموزشی در حوزه رشته مشاوره و روانشناسی و مدیریت استفاده کرد.

رئوس مطالب این فایل عبارت اند از:

  • مفاهیم اولیه یادگیری اجتماعی
  • نظریه شناخت اجتماعی بندورا
  • متغیرهای موثر بر یادگیری مشاهده ای
  • و…