توضیحات محصول

یک کار علمی واقعی چگونه است؟ استوارت فیرشتاین به عنوان یک عصب پژوه به شوخی می‌گوید: « کمتر شبیه کار علمی است و بیشتر شبیه «گیج خوردن … در تاریکی.» در این صحبت طنز آمیز، فیرشتاین به قلب دانش به عنوان یک تجربه وارد می‌شود و می‌گوید باید ارزش چیزهایی که نمی‌دانیم، را بدانیم– « نادانی با ارزش» — همان قدری که می‌دانیم