توضیحات محصول

پرسشنامه افسردگی بک ۲ (BDI-II) نسخه جدیدتر پرسشنامه افسردگی بک اولیه است. این پرسشنامه در طی چهل سال اخیر بهترین و پراستفاده‌ترین ابزار برای شناسایی افسردگی بوده است. البته این پرسشنامه بیشتر برای مواردی به کار می‌رود که فرد تشخصی افسردگی را دریافت کرده است و از این ابزار برای سنجش شدت افسردگی استفاده می‌شود.

 

این مجموعه شامل:

۱- پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه (۱۳ سوالی) + روش تفسیر نمرات

۲- پرسشنامه افسردگی بک فرم بلند (۲۱ سوالی)

۳-پاسخنامه، نمره گذاری و جدول تفسیر نتایج پرسشنامه افسردگی بک فرم بلند